:keyword:

แท็ก

บานประตู

หลักการเลือกวงกบและบานประตูให้คุ้มกับการใช้งาน

หลักการเลือกวงกบและบานประตูให้คุ้มกับการใช้งาน

วงกบและบานประตูเป็นส่วนหนึ่งที่เราควรให้ความใส่ใจกับชิ้นงานไม่แพ้ไปกว่าส่วนอื่นๆ ของบ้าน เนื่องจากบริเวณนี้เป็นจุดที่เราจำเป็นต้องใช้งานเปิดปิดอยู่เสมอ ตัวบานประตูและวงกบที่เลือกใช้จึงควรมีคุณภาพและคุ้มค่ากับราคา