:keyword:

แท็ก

ผนังก่ออิฐ

ทำไม ? ผนังก่ออิฐฉาบปูนแตกร้าว ช่วงกลางผนังทแยงมุม

ทำไม ? ผนังก่ออิฐฉาบปูนแตกร้าว ช่วงกลางผนังทแยงมุม

รอยแตกจะมีความกว้างบริเวณช่วงกลางเส้นมากกว่าที่ปลายเส้น และกว้างยาวขึ้นเรื่อยๆ