:keyword:

แท็ก

อันตรายจากเหตุฟ้าผ่า

อยู่ใน “บ้าน” อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฝนฟ้าคะนอง

อยู่ใน “บ้าน” อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฝนฟ้าคะนอง

ในเวลาฝนตกฟ้าคะนองและเราอยู่ใน “บ้าน” เราควรปฏิบัติหรือไม่ควรทำอะไร เพื่อชีวิตจะได้ปลอดภัยจากเหตุฟ้าผ่า