:keyword:

แท็ก

โต๊ะหมู่

จัดโต๊ะหมู่ถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างไร ให้เหมาะสม

จัดโต๊ะหมู่ถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างไร ให้เหมาะสม

หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต หน่วยงาน บริษัท องค์กรต่างๆ ได้มีการจัดโต๊ะหมู่ถวายสักการะ